Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ», (εφεξής η «Εταιρία»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι η ενημέρωσή σας ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με την Εταιρία αναφορικά με την επεξεργασία, στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της Εταιρίας και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης σας με αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας θα αντλήσετε πληροφόρηση σχετικά με τα εξής:

 • Ποιοι είμαστε και τα στοιχεία της Εταιρίας
 • Ποιες είναι οι γενικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρία κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Ποια στοιχεία σας είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασία
 • Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία
 • Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας
 • Τι προβλέπεται σε περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σας
 • Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα σας
 • Τι γίνεται όταν περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για λόγους ασφαλείας
 • Επικαιροποίηση – τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ)

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ», είναι ομόρρυθμη εταιρία με σκοπό την ανακύκλωση, παραγωγή, εισαγωγής, εξαγωγή και εμπορία αλουμινίου και λοιπών μετάλλων , εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 085358402000, και έδρα τα Άνω Λιόσια Αττικής , Θέση Τζαβερδέλα και με 099363094 της ΦΑΕ Αθηνών.

ΙΙ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της, η Εταιρία μεριμνά ώστε η επεξεργασία των δεδομένων σας να πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των εξής γενικών αρχών:

 • η συλλογή πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, όπου απαιτείται με τη συναίνεση/ συγκατάθεσή σας για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό με θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού,
 • τα στοιχεία/δεδομένα σας που συλλέγονται είναι συναφή με το σκοπό επεξεργασίας, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας,
 • τα στοιχεία/δεδομένα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και υποβάλλονται σε τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τις υφιστάμενες για το σκοπό αυτό θεσπισμένες διαδικασίες,
 • τα στοιχεία/δεδομένα τηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο πραγματοποίησης του σκοπού της επεξεργασίας,
 • τηρούνται επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας και την πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη,
 • πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σας αυτοβούλως και ενεργά. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με την Εταιρία,

β) προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης,

γ) για τη συμμόρφωση της Εταιρίας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα με τις νομικές υποχρεώσεις,

δ) για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας,

ε) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας,

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων.

 

III. ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Εταιρία προβαίνει στη συλλογή, τήρηση , επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, που γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει σε αυτή ως υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτήν σε όλα τα στάδια της συναλλακτικής σας σχέσης στο πλαίσιο χορήγησης προϊόντων από την Εταιρία. Σημειώνεται ότι η Εταιρία επεξεργάζεται κάθε φορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, η Εταιρία ενδέχεται να επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:α

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:

 • στοιχεία ταυτοποίησης & νομιμοποίησης (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ κλπ),
 • στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ),
 • οικονομικά στοιχεία (φορολογική κατοικία -ΔΟΥ),
 • στοιχεία σύνδεσης σε ηλεκτρονικές εφαρμογές (πχ email),

Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την Εταιρία για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται και διαβιβάζει η Εταιρία τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Εταιρία είναι δυνατόν να επεξεργαστεί τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α) Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως:

 • Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας,
 • Για την επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο, είτε σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με την Εταιρία,
 • Για την εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των συναλλαγών σας και την εν γένει παροχή του αιτηθέντος προϊόντος ή/και υπηρεσίας της Εταιρίας,
 • Για την συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Β) Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως αναφορικά με:

 • την εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας (π.χ. έκδοση τιμολογίων),
 • την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των εντολών που δίνουν πελάτες για κατάρτιση συναλλαγών.

 

Γ) Στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της Εταιρίας, της προάσπισης των συμφερόντων της καθώς και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας και προστασίας των συναλλαγών σας, ιδίως αναφορικά με τη συγκέντρωση ή/και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με:

 • την εν γένει συναλλακτική σας δραστηριότητα στο πλαίσιο ανάπτυξης ή/και βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας,
 • την επίλυση τυχόν αιτημάτων/ παραπόνων σας,
 • την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας,

 

Δ) Για τη γνωστοποίηση και διαβίβαση στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, καθώς και τρίτα νομίμως αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα, όπου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ε) Στο πλαίσιο ενημέρωσής σας από την Εταιρία για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες

 1. i) της Εταιρίας και ii) των τρίτων Εταιριών-Προμηθευτών, τα οποία διαθέτει η Εταιρία, και ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, εφόσον παράσχετε τη ρητή σας συγκατάθεση, για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

 1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρίας γίνεται αποκλειστικά και μόνο από φυσικά και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρίας και διαθέτουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου με το οποίο δεσμεύονται.

Αποδέκτες των δεδομένων, τα οποία η Εταιρία υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής και συμβατικής σας σχέσης με αυτή, μπορεί να είναι τρίτα σε σχέση με την Εταιρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως:

(α) Εταιρίες που προμηθεύουν τις επιχειρήσεις

(β) Τρίτα προς την Εταιρία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι κατηγοριών:

 • Εταιρίες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων,
 • Εταιρίες φύλαξης και ασφάλειας,

(γ) Πιστωτικά Ιδρύματα και εταιρείες διανομής (courier)

(δ) Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπλήρωση υποχρέωσης της Εταιρίας βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης, όπως ενδεικτικά:

 • Δικηγόροι

Η Εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες Εποπτικές και Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση (π.χ. σε περίπτωση ελέγχου της εταιρείας από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

 

VΙ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η Εταιρία επεξεργάζεται και διατηρεί στα αρχεία της τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για είκοσι (20) έτη, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας

 

VII. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, η Εταιρία αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους, εφαρμόζοντας πρωτόκολλο καταστροφής.

 

VIII. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης Η Εταιρία οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει, με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την Εταιρία τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.
Δικαίωμα διαγραφής Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Εταιρία τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η Εταιρία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα φορητότητας Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από την Εταιρία να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει η Εταιρία σε άλλο πάροχο.

 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το αίτημα σας είτε τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο 210.5590.992, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Άνω Λιόσια Αττικής , Θέση Τζαβερδέλα, 099363094 ΦΑΕ Αθηνών, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

 1. IX. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Α. Διασφάλιση Απόρρητου και Ασφάλειας Επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρίας (εργαζόμενοι εταιρείας και συνεργάτες). Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει η Εταιρία, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου.

Η Εταιρία λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.

Β. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Εταιρία για τη διασφάλιση της τήρησης της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα έχει θεσπίσει Πολιτικές Πληροφοριακών Συστημάτων, δυνάμει των οποίων:

 • επιτυγχάνεται η προστασία των δεδομένων που διακινούνται μέσω των δικτύων δεδομένων και φωνής που χρησιμοποιεί η Εταιρία,
 • ελέγχεται αποτελεσματικά η πρόσβαση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρίας και να διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών που τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται,
 • εντοπίζονται έγκαιρα και να προλαμβάνονται, όσο είναι δυνατόν, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρίας.

 

Χ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με σκοπό την πρόληψη κλοπής αγαθών, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, την προστασία του συναλλακτικού κοινού και την ασφάλεια του προσωπικού, τοποθετούνται από την Εταιρία κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης στους χώρους των εγκαταστάσεών της, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι σύμφωνη με τις επιταγές του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, δηλ. τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων, ενημέρωση συναλλασσομένων, χρόνος τήρησης δεδομένων, κλπ.

Η συλλογή και τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV), καθώς και το σύστημα ασφαλείας εισόδου των γραφείων της Εταιρίας πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα που καταγράφονται για λόγους ασφαλείας, διαγράφονται αυτόματά μετά την πάροδο 15 ημερών από την καταγραφή.

 

 

XΙ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρία δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Δήλωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστοτόπο της Εταιρίας και θα είναι διαθέσιμη και στα γραφεία της.